สภาทนายความภาค 6

พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

  : : สภาทนายความภาค 6 กับการช่วยเหลือประชาชน : :

ช่วยเหลือคดี

  1. ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมาย
  2. ปรึกษาร่างนิติกรรมสัญญา
  3. ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย โดยทนายอาสา
  4. ประนีประนอมข้อพิพาท เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

โดยสภาทนายความภาค 6 มีพื้นที่รับผิดชอบดังนี้

ชื่อ - สกุล

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร

นายทรงพล ลำพูลน้อย

ประธานทนายความจังหวัดพิษณุโลก

0-1674-4756, 0-5530-1941

นายวีระ จุฑาคุปต์

ประธานทนายความจังหวัดตาก

0-1533-4688, 0-5551-2352

นายพงศธรณ์ มีมา

ประธานทนายความจังหวัดแม่สอด

0-1888-1965, 0-5553-3525

นายพรช วงศ์วิลาวัณย์

ประธานทนายความจังหวัดนครสวรรค์

0-1674-4754, 0-5623-2857

นายปรีชา ภูริลดาพันธ์

ประธานทนายความจังหวัดอุตรดิตถ์

0-7943-2292, 0-5544-1500

นายอุทัย นวะมะวัฒน์

ประธานทนายความจังหวัดอุทัยธานี

0-1972-8277, 0-5652-0204

นายอดุลย์ หาญกำจัดภัย

ประธานทนายความจังหวัดกำแพงเพชร

0-5571-2904

นายวิรุฬห์ มีบึงพร้าว

ประธานทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์

0-1886-4056, 0-5671-2712

นายสุทธิกาญจน์ ชมชื่น

ประธานทนายความจังหวัดหล่มสัก

0-1953-6382, 0-5670-4574

นายพูนสุข หนูศรีแก้ว

ประธานทนายความจังหวัดสุโขทัย

0-1604-8360, 0-5562-1420

นายปริญญา สุระทักษะ

ประธานทนายความจังหวัดสวรรคโลก

0-9960-3378, 0-5562-3362

นายกำยุทธ อารีรักษ์

ประธานทนายความจังหวัดพิจิตร

0-1596-6777, 0-5661-1088

     

 

โครงการทนายอาสาประจำส่วนราชการ
       สภาทนายความภาค 6 มีโครงการดังนี้

  1. ศาลจังหวัดพิษณุโลก
  2. สภ.อ.เมืองพิษณุโลก
  3. สภ.อ.เมืองตาก
  4. สภ.อ.เมืองนครสวรรค์
  5. ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

   ทั้งนี้ สภาทนายความภาค 6 ยังมีนโนบายปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และร่วมมือรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย