คณะกรรมการสภาทนายความภาค 6

นายสุนทร  เอี่ยมสอาด กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6

นายสุนทร  เอี่ยมสอาด
กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6
พิษณุโลก

โทรศัพท์ 01 - 9538567
E-Mail :: st_law_1@yahoo.com
    
 

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง ที่อยู่สำนักงาน
1 นายสุนทร  เอี่ยมสอาด

ประธานภาค 6

28/8 ถ.ธรรมบูชา  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-304083  โทรสาร : 055-304098 
2 นายชวลิต  นักระนาด กรรมการ 14/15 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  โทร 055-244757 , 01-8887944
3 นายมะนู  ลิมปวโรตม์ กรรมการ 35/3 ม.2 ถ.บ้านสวน-ศรีสำโรง ต.ศาลเตี้ย  อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000  โทร 055-699464
4 นางกฤษณา  สายจันดี กรรมการ 20/8 ถ.พญาลิไท  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   โทร 055-230898 , 01-6045663
5 นางสาวระพีพรรณ  คุณะเกษม กรรมการ 23/5 ถ.เอกาทศรฐ  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 โทร 055-214283 ,055-259038
6 นางสาวนงนาฎ  ลือตระกูล กรรมการ 166 ถ.พระพุทธบาท  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 056- 721916
7 นายเสรี  มูลมณี กรรมการ 937/4 ม.9 ซ.สวรรค์วิถี  ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
8 นายเนรมิต  สาครวงศ์ กรรมการ 106/22 ม.4 ถ.สวรรค์วิถี64  ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร 01-8879290
9 นายสุพล  โฆษิตเสรีวงศ์ กรรมการ 2/57 ถ.พหลโยธิน (ท่าเรือ) ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร 511322 , 01-6747261
10 นายประจักร์  จำนงค์ กรรมการ 279/12 ม.5 ถ.ศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร 055-412194
11 ว่าที่ ร.ต. วรเดช  จิโน กรรมการ 181/3 ม.4 ซ.รักษาสัตย์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร 055-610359 , 01-8863324
12 นายสิงห์ทอง  เฟื่องอิ่ม กรรมการ 22/32 ม.2 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร 713-312 , 01-9728038
13 นายวศิน  สวนศิลป์พงศ์ กรรมการ 26 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร 511-502 , 01-9536079
14 นายมาโนช  นิลนาก กรรมการ 49/2 ถ.ร่วมจิตบันดาล  ต.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120        โทร 056-631714
15 นายธีรรัตน์  ใจโปร่ง กรรมการ 13/11 ถ.บัวคูณ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร 055-533525
16 นายรอน  อินวิเชียร กรรมการ 114/2 ม.5 ถ.พิษณุโลกหล่มสัก ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร 055-312602
17 นายนิพนธ์  อินแนน กรรมการ 98 ม.3 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร 056-702644
18 นายสมพงษ์  สุทธิวรวิทย์ กรรมการ 196/3 ม.1 ถ.นครสวรรค์-โกรกพระ  ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร 056345363
19 นายอรรธพล   ธรรมวิมล กรรมการ 146/5 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร 511959
20 นายเวียน  โพตะกาว กรรมการ 264/35 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000 โทร 09-9507186

 

[หน้าแรก] [สาระน่ารู้]